Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Millaisella takaisinmaksuajalla?

Hae lainat

Katso tulokset

Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 11.03.2017

Y-tunnus: 2823017-4

Summarum Media Oy:n verkkopalveluiden käyttöä koskevat yleiset ehdot

Käyttämällä Summarum Media Oy:n (”Summarum”) ylläpitämien internetsivustojen yhteydessä tarjottavia palveluita (yhdessä ”Palvelu”), sitoutuu käyttäjä (”Käyttäjä”) noudattamaan  Summarumin yleisiä verkkopalveluiden käyttöä koskevia ehtoja (”Yleiset Ehdot”).

Palvelun sisältö

Palvelun avulla Käyttäjä voi jättää keskitetysti hakemuksen (”Hakemus”) ja vastaanottaa laina-, rahasto-, talletus-, vakuutus- tai muita rahoitusalan tuotteita (”Tuotteet”) koskevia tarjouksia Tuotteita tarjoavilta Summarum Media Oy:n yhteistyökumppaneilta (”Yhteistyökumppanit”). Palvelun puitteissa Summarum vastaanottaa ja tarkastaa Hakemuksen ja harkintansa mukaan voi lähettää sen yhdelle tai useammalle Yhteistyökumppanille, jotka voivat ottaa myöhemmin suoraan yhteyttä Käyttäjään ja tarjota Tuotteita koskevia järjestelyjä.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä, tai olla tekemättä, Tuotetta koskevan sopimuksen kenen tahansa Yhteistyökumppanin kanssa. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Summarumilla ei ole velvollisuutta lähettää Hakemusta eteenpäin Yhteistyökumppaneille, ja Yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä Käyttäjään tai tarjota tälle Tuotteita. Summarum tai Yhteistyökumppani eivät ole velvollisia perustelemaan millään tavoin Hakemusta, sen eteenpäin lähettämistä tai Tuotteen tarjoamista koskevaa päätöstään.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Tämä Summarumin ja Käyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Suostumus ja Käyttäjää koskevat tiedot

Käyttäjä valtuuttaa Summarum Media Oy:n ja Yhteistyökumppanit tekemään Tuotteen myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä Käyttäjästä. Valtuutus koskee muun ohella Käyttäjän työsuhdetta, luottotietoja, väestörekisteritietoja, verotietoja ja muita lainoja koskevia tarkistuksia. Summarumilla on oikeus tehdä käyttäjästä nämä kyselyt milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Summarum sitoutuu käyttämään Käyttäjän tietoja yksinomaan näissä Yleisissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

Tuotteen tarjoaminen ja sitä koskevat ehdot

Summarum ei itse tarjoa Tuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, vaan vastaanottaa Hakemuksen ja mahdollisesti lähettää sen niille Yhteistyökumppaneille, joiden Summarumille ilmoittamat kriteerit hakemuksen vastaanottamisen suhteen täyttyvät. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Käyttäjään, ja Käyttäjä voi neuvotella ja tehdä Tuotetta koskevan sopimuksen parhaaksi katsomansa Yhteistyökumppanin kanssa.

Tuotteen tarjoaa Yhteistyökumppani, ja mahdollinen Tuotetta koskeva sopimus tehdään aina Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. Summarum ei missään tapauksessa ole Tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa Tuotteesta, Tuotetta koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

Käyttäjän tulee tutustua kulutusluottoa koskeviin, KSL 7. luvun mukaisiin vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottolomakkeisiin.

Yhteistyökumppanilla on oikeus olla tarjoamatta Tuotetta, tai tarjota sitä Hakemuksesta poikkeavin ehdoin. Tuotetta koskevan sopimuksen teko ja voimaantulo määräytyvät Yhteistyökumppanin käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki Tuotetta koskevat yleiset ja erityisehdot (kuten esimerkiksi lainan määrä, nimelliskorko, lainanhoitokulut, lyhennystapa ja lyhennysaikataulu) sovitaan Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välisessä, Tuotetta koskevassa sopimuksessa.

Henkilötietojen käsittely

Summarum käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja muutoinkin huolehtii Käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Summarumille oikeuden käsitellä Käyttäjän henkilötietoja sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Summarumin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä Suomessa että ulkomailla.

Henkilötietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan Käyttäjältä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- rekisteristä. Summarum käyttää käyttäjärekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää Summarumia käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Summarumin henkilölle.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Summarum oma-aloitteisesti tai Käyttäjän vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Summarumin henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Summarumin verkkosivuilla.

Vastuurajoitus

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle sellaisena kuin sen on. Summarum ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, Yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, Tuotteista, Tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Summarum ei ole miltään osin vastuussa mistään Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvasta rahaa tai mainetta koskevasta menetyksestä, tai Palvelun tai sen viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus irtisanoa välittömästi sopimuksensa Summarumin kanssa ilmoittamalla siitä Summarumille. Summarum ilmoittaa tällöin Yhteistyökumppaneille, että Käyttäjään ei tule olla enää yhteydessä Palveluun liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuskohdan ehdot koskevat yksinomaisesti Sopimusta Käyttäjän ja Summarumin välillä. Mahdolliseen Tuotetta koskevaan sopimukseen ja sen irtisanomiseen Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

Muut ehdot

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Käyttäjälle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla Hakemuksen mahdollisesta eteenpäin lähettämisestä Yhteistyökumppaneille. Käyttäjä antaa suostumuksensa Yhteistyökumppaneille ottaa yhteyttä Käyttäjään Hakemukseen liittyen. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Yhteistyökumppani ilmoittaa syntyneestä Tuotetta koskevasta sopimuksesta Summarumille.

Summarumilla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin Käyttäjää kuulematta.

Käyttäjän ja Summarumin väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Käyttäjä on tietoinen, että tahallisesti virheellisten tietojen antaminen voi johtaa muun ohella rikoslain mukaiseen petossyytteeseen.

Lainat.online rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Rekisterinpitäjä

Summarum Media Oy

Y-tunnus: 2823017-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aki Abe

[email protected]

Rekisterin nimi

”Lainat.online

” on Summarum Media Oy:n markkinointirekisteri.

Rekisteröityjen ryhmä

Lainat.online-palvelun kautta lainaa hakevat henkilöt ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten asiakkaan tietojen ylläpitoon, lainahakemusten esikäsittelyyn ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakamiseen rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville lainanantajille, sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja rekisterinpitäjän palvelussa lainaa hakeneista henkilöistä:

Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, henkilötunnus, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, kieli sekä rekisterinpitäjän www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten rekisteriin liittymisen ajankohta, sijainti (IP-osoitteen perusteella), aikavyöhyke, kieli, liittymistapa, tieto sähköpostin avaamisesta, tieto sähköpostin linkkien klikkaamisesta, lainahakemukset, samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus, mikäli tämä on ollut lainan rinnakkaishakijana, tiedot työssäkäynnistä ja työsuhteen kestosta sekä laadusta, koulutus, asumismuoto, tulo- ja varallisuustiedot, tiedot muista lainoista, luottotiedot, tiedot rekisterinpitäjän palvelun kautta haettujen lainojen myöntämisestä, reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, pankkitilitiedot lainan myöntämistä varten, suoramarkkinointiluvat ja kiellot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä, muun muassa lainahakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista sekä asiakaspalvelupuheluista. Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja luottotiedot Bisnode D&B Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Kävijäseuranta

Sivustolla käytetään eri ohjelmistoja kävijäseurantaa, mainonnan seurantaa, mainonnan uudelleenkohdistamista ja sivuston käytettävyyden parantamista varten:

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Heap Analytics
  • Adform
  • Twitter
  • Facebook
  • Hotjar
  • LinkedIn

Nämä voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa.

Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Edellämainitut palvelut tallentavat dataa eri puolilla maailmaa sijaitseviin palveluihin.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti sopimuskumppaneilleen lainanvälityspalvelun toteuttamiseksi sekä Suomen Asiakastieto Oy:lle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimassa tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilta Oy Salus Group Ab:lta vastaanotetaan asiakkaan suostumuksella tieto siitä, onko asiakkaan lainahakemus hyväksytty, sekä tieto asiakkaan hakemuksen laadusta.